Dieta cu compot de mere pareri. Makkai Dénes (makkaidnes) - Profile | Pinterest


Ne spun activitatea subjectului după loc, timp, mod, causă, etc. Maradj itt ma­ radi itt rămâi aici!

fogyni kapcsolatos

Jókor jöjj visşjia io-cor iöíí vis-sa întoarce-te de vrem e! Se împart în a aiîverbe d e l a între­ barea unde? Se formează din adjective cu silaba -n, -an, -pn.

Cu silaba kor se formează adverbe de timp din substantive şi din adjective, d. Azt mondottam, hogy nemértelek Sunt con- juncţiuni coordonate care stau între frase coor­ donate, d. Atyám elutazott, anyám pedig itthon marad a-tiam el-u-ta-zott, a-níam po — 38 — dig itt-hon ma-rad tata a plecat, mama însă a ră mas acasă.

Yre-o câteva pilde la conjuncţiuni.

A bölcs szerényen Beszél és elrejti ismere­ teit a bölci se-re-nien be-sél eş el-reí-ti iş-me-re-te-itîjjţelggţul modést vorbeşte şi îşi ascunde cunoştinţele.

Mindent elveszthetek amim van, de nem azt amit tanultam min-dent el-vest-he-tec a-mim van, de nem ast a-mit ta-nul-tamtot pót pierde ce am, dar nu ce am învăţat. Hol ide, hol oda megyek ebédelni hol i-de, hol-o-da me-díec e-be-del-nicând aici, Când acolo iau masa. Amint vetsz, úgy fogsz aratni a-mint véts, udî fogs a-rat-nicum aameni, aşa vei secera.

Az égi testek vagy álló csillagok, vagy boíy-gók az e-ghi teş-tec vádi al-lo cil-la-goc, vádi boll-goccorpurile cereşti sunt sau stele fixe sau planete. Bocsáss meg másoknak, mert neked is b«- csánátra van szükséged bo-ciaşş meg ma- şoc-nac, mert ne-ched iş bo-cia-nat-ra vaa eüc-se-gedIartă pe alţii, că şi tu ai lipsă de iertare. Prin aceastea ne esprimăm bucuria, durerea, admiraţia şi alte simţuri, d.

Este topică directă şi inversă, 1. In topica directă stă subjectul înaintea predicatului, d.

mit kell enni hogy elveszítse a mell zsírját

Adjectival stă Înaintea substantivului: d. Napjait szerényen éli a megelégedett ember.

Părţile frasei, ce priveşte topica,- se acomodează tot­ deauna după verb, fiind acesta şi îu limba maghiară cea mai însemnată parte a vorbirii. Bă ne însemnăm despre topică în dife­ ritele ziceri următoarele: a La zicerea simplă, fie positivă sau nega­ tivă, aplicăm totdeauna topica directă, d.

A rózsa nem virágzik A ro-ja nem vi-rag-zictrandafirul nu înforeşte. Dacă voim să scoatem la iveală predicatul, îl punem la începutul frasei, d.

gyorsabb út a zsírvesztés vip portálhoz

Kém dolgozik lefogyhatnék a mentem előtt földmívelő Nem dol-go-zic a föld-mi-ye-lődu lucră plugarul.

Öcsém katona lesz Ö-cem ca- to-na lesfratele dieta cu compot de mere pareri mai tânăr va fi soldat. In cas de negaţiune stă verbul ajutător înaintea predicatului: öcsém nem lesz katona ö-cem nem les ca-to-nafratele mién nu va fi soldat.

fogyás forradalom ég

In ziceri interogative întrebătoareopta­ tive esprimă o dorinţăporuncitoare, esclama- tive aplicăm topica inversă: Mit akar a szom­ széd Mit a-car a somsed?

Ce vrea vecinul?

383 szentenciáztatik. vehessen róla [WIN I, 193]

Mily kék az é g! Bár jönne az anyám!

Bar íön-ne az aniam! De-ar veni mamă mea! Menj a vásárra!

Explorați Cărți electronice

Meni a varşar-ra 1 Bju-te în târg! Dacă verbul e în legătură eu o particulă, şi nu voim să accentuăm îndeosebi subjectul, nu desfacem particula de verb, d. In'casul-coirtrar desfacem particula de verb, d. Cele amintite la topica zicerii simple se referă şi la topica zicerii principale şi secun­ dare.

gyorsan elveszíti a csípő és a comb zsírját

Cuvinte de negaţiune stau totdeauna înaintea verbului. Conjuncţinuile stau totdeauna înaintea cuvântului, la care se referă.

olyan nehéz fogyni 60 után